WETTELIJKE INFORMATIE

U wordt geacht aandachtig kennis te nemen van onderstaande informatie. Deze informatie heeft betrekking op Uw gebruik van deze website (hierna genoemd “Vitelma® Website”) en van de informatie en beelden die erop terug te vinden zijn. De informatie en de beelden op de Vitelma® Website, worden ter beschikking gesteld door Vandemoortele Europe NV, Moutstraat 64 te 9000 Gent, een vennootschap die deel uitmaakt van de Vandemoortele Groep die bestaat uit de met Vandemoortele NV verbonden vennootschappen. Enkel en alleen door het gebruik van de Vitelma® Website, aanvaardt U deze voorwaarden en richtlijnen, alsook alle wettelijke beperkingen die betrekking hebben op het gebruik van de Vitelma® Website.

1. INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER.

Bij de Vandemoortele Groep, een Europese leider in de productie en commercialisatie van voedingsproducten, wordt de persoonlijke levenssfeer van klanten, sollicitanten en bezoekers beschermd overeenkomstig alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Door U toegang te verschaffen tot de Vitelma® Website is het mogelijk dat U informatie over Uzelf of Uw vennootschap, zoals bijvoorbeeld Uw naam en adres, aan Vandemoortele Europe NV doorgeeft die Vandemoortele Europe NV noodzakelijkerwijze nodig heeft om een efficiënt klantenbeheer te voeren, een vraag te beantwoorden of uw sollicitatie in overweging te nemen.

Vandemoortele Europe NV, Moutstraat 64 te 9000 Gent, of één van de met haar verbonden vennootschappen, zal fungeren als verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens. Behoudens indien U zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, kunnen Uw persoonsgegevens aan derden kenbaar worden gemaakt, zowel aan vennootschappen binnen de Vandemoortele Groep als aan derde vennootschappen waarmee Vandemoortele Europe NV of één of meerdere van de met haar verbonden vennootschappen contractueel verbonden zijn.

U beschikt over een recht op toegang en verbetering van deze gegevens.

U aanvaardt en erkent dat derden zich desgevallend toegang kunnen verschaffen tot informatie die over een publiek netwerk wordt verstuurd en dat Vandemoortele Europe NV op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld in geval van dergelijk ongeoorloofd gebruik. U aanvaardt en erkent daarnaast dat Vandemoortele Europe NV, naar eigen inzicht, een beroep kan doen op dienstverleners om de Vitelma® Website technisch te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld om webservers te beheren, een back-up van informatie te nemen enz. en dat deze dienstverleners desgevallend, buiten weten van Vandemoortele Europe NV om, een beroep kunnen doen op derden om deze diensten voor hen te verlenen.

2. COPYRIGHT

De volledige inhoud van de Vitelma® Website, met daarin begrepen het design van de website, teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafische voorstellingen en alle andere elementen van deze webpagina's alsook de selectie en de schikking ervan, zijn exclusief eigendom van Vandemoortele Europe NV en vallen onder het Vandemoortele Europe NV copyright of werden op de Vitelma® Website opgenomen met toestemming van de betrokken eigenaar, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Het is toegelaten om delen van de Vitelma® Website elektronisch of in hardcopy te kopiëren met het oog op het nakomen van specifieke regelingen in het kader van een overeenkomst met Vandemoortele Europe NV en op voorwaarde dat geen copyright of andere vermeldingen van eigendom worden verwijderd.

Elk ander gebruik van de Vitelma® Website, inclusief het reproduceren, aanpassen, wijzigen, vertalen, verdelen en herpubliceren alsook het leggen van links naar de Vitelma® Website voor persoonlijke, openbare of commerciële doeleinden, andere dan deze hierboven vermeld, zijn verboden behoudens de expliciete geschreven toelating van Vandemoortele Europe NV.

Het downloaden of op een andere wijze kopiëren van de gegevens of beelden van de Vitelma® Website, brengt op geen enkele wijze een overdracht van rechten op om het even welke software of ander materiaal met zich mee. Elke inbreuk zal gerechtelijk worden vervolgd.

3. MERKEN EN ANDERE INTELLECTUELE RECHTEN

Op de Vitelma® Website zal U verschillende tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling ontmoeten met name woorden (inclusief namen van personen), tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of verpakkingen, foto's, beelden, logo's, handelsbenamingen enzovoort.

Elk van deze tekens, waaronder, doch niet limitatief, Vitelma, zijn als merk geregistreerd op naam van Vandemoortele Europe NV en / of op naam van een andere met Vandemoortele Europe NV verbonden vennootschap en dit zowel binnen als buiten het grondgebied van de Europese Unie.

Alle headers van pagina's, specifieke beeldstellingen en iconen, zijn dienstmerken, warenmerken, tekeningen of modellen van Vandemoortele Europe NV.

Alle andere merken, productbenamingen en vennootschapsbenamingen of logo's, opgenomen in de Vitelma® Website zijn de exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars.

Alle mogelijke andere intellectuele rechten dan merken die betrekking hebben op of gelinkt zijn aan de Vitelma® Website behoren exclusief toe aan Vandemoortele Europe NV.

4. DISCLAIMER

Vandemoortele Europe NV stelt de Vitelma® Website ter beschikking zoals hij is en Vandemoortele Europe NV doet hiermee geen enkele expliciete of impliciete erkenning of geeft geen enkele waarborg van welke aard ook met betrekking tot de Vitelma® Website of zijn inhoud.

In het bijzonder doet Vandemoortele Europe NV hiermee geen enkele expliciete of impliciete erkenning of geeft geen enkele waarborg van welke aard ook:

  • dat de informatie op de Vitelma® Website verhandelbaar is of zou zijn of voor een bepaald doel geschikt zou zijn
  • dat de informatie op de Vitelma® Website accuraat, volledig of actueel is
  • dat U de Vitelma® Website zal kunnen gebruiken of dat deze permanent beschikbaar zou zijn in zijn huidige of toekomstige vorm
  • dat de op de Vitelma® Website toegankelijke software of om het even welk ander materiaal vrij zal zijn van virussen of gebreken of compatibel is of zal zijn met Uw hardware

Het behoort tot Uw eigen verantwoordelijkheid om :

  • antivirussoftware te gebruiken of om het even welke software of ander materiaal van de Vitelma® Website te downloaden en ervoor te zorgen dat deze software of om het even welk ander materiaal compatibel is met Uw eigen software.
  • na te gaan dat of, en in welke mate, de inhoud of informatie die via de Vitelma® Website kenbaar wordt gemaakt, accuraat, volledig of actueel is

De editoriale inhoud van om het even welke website waartoe U zich toegang verschaft via een hyperlink op de Vitelma® Website, valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van diegene die deze andere website ter beschikking stelt.

Vandemoortele Europe NV zal, behoudens voor wat betreft de uitsluitingen hieronder, op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijkheid opnemen, hetzij wegens nalatigheid, schending van contractuele verplichtingen of om een andere reden, voor verlies of schade van welke aard ook in Uwen hoofde (inclusief, zonder beperking, direct verlies of schade, indirect verlies of gevolgschade, verlies van goodwill, verlies van gemiste kans, verlies van gegevens of verlies van winst) voortvloeiend uit: (i) een computervirus of andere ‘bug' overgezonden door de Vitelma® Website, (ii) Uw gebruik of Uw onkunde omtrent het gebruik van de Vitelma® Website op om het even welk ogenblik of om het even welke stoornis bij het ter beschikking stellen van de Vitelma® Website, (iii) Uw gebruik of het zich verlaten op andere websites waar U zich toegang tot hebt verschaft via de op de Vitelma® Website ter beschikking gestelde hyperlinks (iv) om het even welke onjuiste informatie gepubliceerd op de Vitelma® Website of (v) Uw gebrek aan het naleven van wetten of reglementeringen die op U van toepassing zijn of indien U zich verlaat op de Vitelma® Website.

Niets in deze wettelijke informatie zal kunnen worden aangewend om onze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor kwaad opzet, dood of persoonlijke verwondingen voortvloeiend uit onze grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag te beperken of uit te sluiten.

Prijzen, informatie omtrent de beschikbaarheid van producten, alsook elke productinformatie, indien zij al worden vermeld, kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging worden gewijzigd.

Geen enkele vennootschap binnen de Vandemoortele Groep en geen enkele van haar bestuurders, werknemers of vertegenwoordigers zullen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welke schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Vitelma® Website.

Dit is een allesomvattende beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op elke vorm van schade inclusief, doch niet beperkt tot herstelschade, direct of indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en eisen van derden.

5. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Bovenstaande voorwaarden en richtlijnen worden beheerst door het Belgische recht. De Belgische rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid bij elke betwisting, controverse of eis voortvloeiend uit of met betrekking tot bovenstaande voorwaarden en richtlijnen zowel in verband met het bestaan, de geldigheid of afdwingbaarheid ervan voor zover niet minnelijk aan een dergelijke betwisting, controverse of eis een einde kan worden gemaakt.

©Vandemoortele Europe NV – 2016 – All rights reserved